Danuta Mirowska-Walas

GENERALNY PROJEKTANT
dr inż. arch. DANUTA MIROWSKA-WALAS

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • Upr. do planowania przestrzennego nr 1098/90, przyznane dn. 08.11.1990 - "Posiada uprawnienia do wykonywania funkcji projektanta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"; plik
 • Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie kształtowania struktur przestrzennych, nr 270, przyznane dn. 26.09.1994; plik
 • Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów, nr PIU-9/2013, przyznane dn. 16.02.2013 - Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów jest osobą rekomendowaną przez Polską Izbę Urbanistów do występowania w charakterze biegłego w postępowaniach cywilnym, karnym i administracyjnym oraz do wykonywania opinii na rzecz wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych."; plik
 • Biegła sądowa z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, plik
 • Biegła sądowa z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, plik
 • Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; plik
 • Funkcja generalnego projektanta firmy WMW Projekt s.c. od 1995 r. - wykonanych ok. 120 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ok. 25 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
 • Adiunkt w Zakładzie Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1995-2011
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Srebrna Odznaka Honorowa Polskiej Izby Urbanistów w uznaniu szczególnych zasług dla samorządu zawodowego urbanistów; 2014 r.; plik
 • Nagroda II stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną w Łodzi - praca zespołowa, generalny projektant; 2007 r.; plik
 • Złota Odznaka TUP za osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego; 2000 r.
 • Srebrna Odznaka TUP za osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego; 1993 r.
 • Wyróżnienie - międzynarodowy zamknięty konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie terenów jednostki wojskowej we Frankfurcie nad Odrą - praca zespołowa; 1995 r.
 • Nagroda I stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - praca zespołowa, z-ca generalnego projektanta; 1993 r.; plik
ORGANIZACJE ZAWODOWE
 • Towarzystwo Urbanistów Polski oddział w Łodzi - członek prezydium od 1985 r.
 • Okręgowa Izba Urbanistów z/s w Warszawie - członek prezydium od 2002 r.
KOMISJE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE
 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-architektoniczna (komisja łódzka) - członek komisji od 2005 r. plik
 • Miejska Komisja Urbanistyczna w Łodzi - członek komisji od 2003 r. do 2012 r. oraz od 2016 r.; plik
 • Gminna Komisja Urbanistyczno-architektoniczna w gminie Gorzkowice - członek komisji od 2010 r.
 • Gminna Komisja Urbanistyczno-architektoniczna w gminie Sokolniki - członek komisji od 2014 r.
 • Rekomendacja do udziału w pracach gminnych i powiatowych komisji urbanistycznych; plik
SZKOLENIA, SEMINARIA, KONWERSATORIA, WARSZTATY
 • VI 2018, Gdynia - "Jutro miasta"; plik
 • VI 2016, Warszawa - "Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią"; plik
 • VI 2016, Łódź - "Bariery w uchwalaniu przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego"; plik
 • I 2016, Warszawa - "Nowe narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu: szanse naprawy polskiej przestrzeni."; plik
 • IX 2015, Warszawa - "Planowanie przestrzenne, a problematyka powodziowa."; plik
 • I 2014, Łódź - "Uzupełniające i alternatywne przeznaczenie terenu oraz pozostałe elementy planu miejscowego. Wybór orzecznictwa."; plik
 • IX 2010, Łódź - "Propozycje zasad i uwarunkowań w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy"; plik
 • X 2010, Lublin - "Kształtowanie nowej zabudowy na podstawie decyzji administracyjnej - wybrane problemy prawne."; plik
 • XI 2009, Jabłonna - "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i sposób ich realizacji."; plik
 • III 2007, Rajgród - "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w praktyce i realizacji."; plik
 • III 2004, Łódź - "Nowe rozwiązania proceduralne w planowaniu i realizacji zagospodarowania przestrzennego."; plik
 • III 1997, Łódź - "Rozwój lokalny i gospodarki przestrzennej w Unii Europejskiej."; plik
PRACA NAUKOWA
 • Doktorat - 1995 -"Planowanie przestrzenne dużych miast polskich w warunkach transformacji ustrojowej", Wydział Ekonomii i Socjologii UŁ
STAŻE ZAGRANICZNE
 • IX 1998 - Wielka Brytania - University of York - School of Country and Town Planning Town Planning Society - organizowany przez Royal Town Planning Society
 • VII 1997 - Niemcy - Berlin - seminarium w zakresie rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej
 • VI 1995 - Francja - Lyon - Ecole Nationale des Travaux Public de l'Etat organizowany w ramach inicjatywy Zakładu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ oraz Zakładu Zarządzania Miastem i Regionem UŁ
 • XII 1994 - Wielka Brytania; School of Planning Oxford Brookes- University
 • XII 1992; X 1993 - Niemcy - Lehrstuhl und Institut fur Stadtebau und Landesplannung der Rheninish - Westfalischen Technischen Hochschule Aachen organizowany w ramach współpracy z Instytutem Urbanistyki i Architektury PŁ
 • VI 1990 - Wielka Brytania; Londyn - Glasgow - Manchester, "Urban planning and Management in Britain"- organizowany przez British Council i Zarząd Główny TUP
Planowanie przestrzenne - Urbanistyka - Ekspertyzy i opinie - Szkolenia - Doradztwo inwestycyjne
M
E
N
U