EKSPERTYZY, OPINIE PRAWNE - URBANISTYKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

OFERTA
 • Występowanie w charakterze biegłego
 • Sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • Sporządzanie uwag do studiów i miejscowych planów
 • Zaskarżanie miejscowych planów
PRZYKŁADY WIODĄCYCH ZAGADNIEŃ
 • Roszczenia odszkodowawcze - art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zmiana przeznaczenia w rozumieniu art. 36 upzp
 • Możliwość wydania decyzji WZ - art. 61 upzp
 • Interpretacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • Ocena ryzyka procesowego
NASZE WARTOŚCI
 • PROFESJONALIZM - wieloletnie doświadczenie i występowanie po obu stronach procesu
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - żadna sprawa nie jest taka sama
 • ZWIĘZŁOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ - niezależnie od stopnia skomplikowania, ekspertyza musi być zrozumiała dla "nieurbanisty"
 • ILUSTRACJA GRAFICZNA - załączniki graficzne znacząco wzbogacają tekst, zwiększają siłę użytych argumentów oraz pomagają w zrozumieniu kluczowych zagadnień
OPINIE KLIENTÓW
 • "Sporządzona opinia jest przydatna dla sprawy (…)" ,
  fragment uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego w Kole z dn. 6 lutego 2019 r., sygn. akt I C 965/18
 • "Kluczowym dowodem, na którym Sąd oparł rozstrzygnięcie w sprawie, była jednak opinia biegłej sądowej z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego Danuty Mirowskiej – Walas. Niezwykle szczegółowe, obszerne, zawarte na ponad stu stronach opracowanie wylicza bardzo dużą liczbę błędów, niestaranności i wad dzieła wykonanego przez powódkę. Opinia została przez biegłą sporządzona starannie, pieczołowicie. Jej lektura pozwala na wyprowadzenie konkluzji, że biegła dysponuje bardzo dużą wiedzą fachową, posiada też odpowiednie doświadczenie w dziedzinie w której się specjalizuje. Biegła Mirowska-Walas dokonała wszechstronnej i rzetelnej analizy obszernej dokumentacji wchodzącej w skład materiału dowodowego sprawy. Wobec spójności opinii i logiczności wniosków w niej zawartych oraz wysokiego profesjonalizmu z jakim biegła sporządziła opinię, Sąd, nie znajdując podstaw do kwestionowania jej wiarygodności, podzielił ustalenia tej biegłej sądowej w całości i traktuje je, jako własne.
  (…)
  Z powodów wyżej przytoczonych, Sąd za w pełni wiarygodną uznał opinię sporządzoną w sprawie przez biegłą Danutę Mirowską-Walas i na niej oparł swoje rozstrzygnięcie, odmawiając wiarygodności pozostałym opiniom sporządzonym w sprawie - Lecha (...) i Ewy (...)"
  - fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dn. 13 lipca 2017 r., sygn. akt I C 32/11
 • "Biegła sądowa spełniła swoje zadanie, którym jest udzielenie sądowi, na podstawie posiadanych wiadomości fachowych i doświadczenia zawodowego, informacji i wiadomości niezbędnych do ustalenia i oceny okoliczności sprawy. Sporządzona przez biegłą opinia jest czytelna, rzetelna, wykonana w sposób staranny, zawiera opracowanie graficzne." - fragment uzasadnienia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dn. 23 maja 2017 r., sygn. akt I ACz 531/17
 • "Bardzo dziękuję za znakomitą opinię i bardzo miłą współpracę." - mail z 10 grudnia 2014 r. od partnera z krakowskiej kancelarii prawnej
 • "Szanowna Pani Doktor, z radością informuję, iż w dniu dzisiejszym NSA uznał naszą skargę kasacyjną za zasadną i uchylił niekorzystny dla nas wyrok WSA w Warszawie ws. planu zagospodarowania przestrzennego N. Sprawa wróci do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Do takiego rozstrzygnięcia przyczyniła się w bardzo dużym stopniu sporządzona przez Panią ekspertyza, za którą jeszcze raz dziękujemy. NSA na rozprawie kilkakrotnie do niej wracał. W składzie sędziowskim była sędzia WSA w Łodzi - pani Czesława Nowak - Kolczyńska. Mamy nadzieję, iż mając w aktach sprawy takie specjalistyczne opracowanie w temacie planu, które powinno służyć za wykładnię w postepowaniach w zakresie ocen sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, WSA nie odważy się do polemizować z opinią prawdziwych fachowców. Pozdrawiam i dziękuję." - fragment maila otrzymanego od klientki 16 września 2014 r.
 • "(...) zgodzić się zatem należy z opiniującą w sprawie biegłą (...); biegła, której opinię sąd uznał za pełnowartościowy materiał dowodowy (...)" - fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 31 lipca 2014 , sygn. akt I C 643/13
Dalsze referencje oraz nagrody firmy WMW Projekt s.c.
Planowanie przestrzenne  -  Urbanistyka  -  Ekspertyzy i opinie  -  Szkolenia  -  Doradztwo inwestycyjne
M
E
N
U